MUSC Team Building 2018

คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาเภสัชวิทยาเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการ “ตามรอยพระบาท: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต้นแบบพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.รื่นฤทัย แก้วปึ

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.รื่นฤทัย แก้วปึ นักศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ภญ. พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรแก่ผู้รับทุน แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ Convention Hall @ Rama Garden Hotel

Visitation from staff and students at Faculty of Natural Science, Dankook University, Korea

Visitation from staff and students at Faculty of Natural Science, Dankook University, Korea – Meeting with chairperson (Assoc. Prof. Darawan Pinthong) – Visit cell culture’s laboratory (Assist. Prof. Pornpun Vivithanaporn) – Visit Laboratory for nitric oxide and malaria research (Assoc. Prof. Nathawut Sibmooh) – Visit Laboratory for iron and free radical research (Assoc. Prof. Noppawan  Read More

กิจกรรมสร้างฝายที่จังหวัดกาญจนบุรี 23-25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 อาจารย์และบุคลากรภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์การ และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน) ของคณะวิทยาศาสตร์ “กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บ้านองจุ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก บุคลากร คณะวิทย์ ม.มหิดล, วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน จ.กาญจนบุรี, บริษัท KSL, กอ.รมน.จ.กาญจนบุรี, นักเรียนจากโรงเรียนวัดถ้ำองจุ, กศน.ศรีสวัสดิ์, กู้ภัยฯเจาะเหลาะ และจิตอาสาทุกๆ ท่าน ที่มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างฝายให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีในเวลาอันรวดเร็ว

Chulabhorn Royal Academy International Conference

เนื่องในงานประชุมวิชาการ Chulabhorn Royal Academy International Conference (CRAIC) เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ CRI Convention Center กรุงเทพ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานดังนี้ 1. น.ส.รื่นฤทัย แก้วปึ นำเสนอ แบบ oral presentation 2. น.ส.กนกพรรณ เครือประเสริฐกุล นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ โดยมี ผศ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

SimCYP Workshop in Busan (11-15 December 2017)

Lecture Dr. Porntipa Korprasertthaworn attended SimCYP Workshop “Model-informed drug development: Incorporating population variability into mechanistic prediction of PK and modeling PK/PD during December 11-15, 2017 in Busan, Korea. The travel grant was supported by Department of Pharmacology, Faculty of Science, Mahidol University.

แสดงความยินดีกับนักศึกษาของภาควิชาฯ ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2560 จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นิละนิธิ

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท ของหลักสูตรเภสัชวิทยา (นานาชาติ) ทั้ง 3 ท่าน คือ 1. ทพ. กฤษฏิ์ รัตนวรรณสกุล 2. ภ.ญ. ทิพรัตน์ ปาระแก้ว 3. น.ส. ศุทธินี เผือกขาวผ่อง ที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2560 จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นิละนิธิ

Extra-Campus Trip 2017

Developing of Curriculum of Pharmacology Program and New Student Orientation Meeting Academic Year 2017 (B.E. 2560) August 5 – 6, 2017 at Maikaew Damnoen Resort, Ratchaburi Province  

Special Seminar on June 21, 2017

Special seminar “Detection and inhibition for lipid-derived radicals” by Prof. Dr. Ken-Ichi Yamada from Kyushu University, Japan; on June 21, 2017 from 10 am to 12 pm.

Annual Fire Evacuation Drill 2017

Fire evacuation drill on June 16, 2017. The staff and students from Pre-Clinic building assembled in front of Chalermprakiet building and those who were from Biology building assembled at the yard closed to Chemistry building.

Thai Pharmacol Meeting 2017

The 39th Pharmacological and Therapeutic Society Meeting 18-19 May 2017 at Bangsean Heritage Hotel, ChonburiWorkshop: Zebrafish in Experimental Pharmacology20 May 2017 at Faculty of Pharmacy, Burapa University

Annual Department Merit 2016

ภาควิชาเภสัชวิทยา ทำปุญญภาควิชา ประจำปีมหาพุทธปรินิพพาน ๒๕๕๙ โดยอาราธนาภิกขุสงฆ์ ๔ รูป ภิกขุณีสงฆ์ ๕ รูป ฉันภัตตาหารและเจริฐธัมมตามติปิฎกะ วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

Songkran Festival 2016

Mrs. Supasorn Kaewsri, a general service officer, was a representative of Pharmacology Department in Miss Songkran contest 

Special Seminars on February 4, 2016

“Translational research of Alzheimer’s disease drugs acting on calmodulin kinase II”By Professor Kohji Fukunaga,  Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tohoku University, Japanand “Beta-adrenoceptor determinants of contractility in human heart: Fundamental properites and therapeutic implications”By  Associate Professor Peter Molenaar Queensland University of Technology, Australia

APFP2016

The 13th Asia Pacific Federation of Pharmacologist (APFP) MeetingTheme: “New Paradigms in Pharmacology for Global Health”Date: 1st – 3rd February 2016Venue: The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand

Special seminar on December 2, 2015

Assoc. Prof. Tamaki Okabayashi, Miyasaki University, JapanTitle: Development of new immunochromatographic diagnosis kit for chikungunya virus antigen detectionVenue: Pr501Time: 1.30-3.00 pm 

Staff Retirement 2015

ภาควิชาเภสัชวิทยาได้จัดงานทำปุญเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  “รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศุภวิไล” ในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องพีอาร์ ๕๐๑ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้อาราธนาอัยเย (ภิกขุนี, สิกขมานา) จาก พุทธจตุปาริสาอุทยาน จำนวน ๘ รูปเวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. นิมนต์อัยเยปิณฑปาต ณ ตึกพีอาร์ ชั้น ๕ ณ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดลหลังจากปิณฑปาตเสร็จนิมนต์ท่านรับพิจารณาอาหารต่อ “ปณีตํ ขาทนียํ โภชนียํ สหสฺถา ปฏิคเหตฺวา” หลังจากฉัน..เสร็จในช่วงเช้าเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. เริ่มเจริญธัมมตามพระไตรปิฎกคร่าวๆ ดังนี้- โยโว อานนฺท – มหาอภิวาท – กราบปหานวิจิกิจฉา – โพธิกถา – วิปากจิตฺต – อภิธมฺม  Read More

อบรมความรู้เรื่องจีวรในพุทธสาสนา

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับอนุมัติจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้จัดโครงการตามข้อตกลงการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการจัดอบรมความรู้ในทางพุทธสาสนาที่ถูกต้องตามคำสอนของอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “ความรู้เรื่องจีวรในพุทธสาสนา” เมื่อวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ พุทธจตุปาริสาอุทยาน อ. พุทธมณฑล สาย ๕ จ. นครปฐม แก่ คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท-เอก บุคลากร ของภาควิชาฯ และบุคคลทั่วไป จำนวน ๑๖ คน โดยมี ภิกขุ (ภันเต) ภิกขุนี (อัยเย) ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ กะ – ตัด – เย็บ – ย้อม จีวร ตามพระวินัยของพระพุทธเจ้า..สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

Orientation for new graduate students 2015

The Department of Pharmacology hold an orientation event for new graduate students on July 2, 2015.Staff and students had lunch together followed by welcome speech and course introduction.

ผลงานดีเด่นด้านสาธารณะ ประจำปี 2557

ภาควิชาเภสัชวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุภีนันท์ อัญเชิญ และ รศ.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส ในโอกาสที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลชุดโครงการ Thai Fruit-Functional Fruit ได้รับคัดเลือกให้เป็น ผลงานดีเด่นด้านสาธารณะ ประจำปี 2557 จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (เป็นผลงานวิจัยร่วมใน ชุดโครงการ “คุณค่าผลไม้ไทย”)

The 13th APFP Meeting (1-3 Feb 2016)

The 13th Meeting of the Asia Pacific Federation of Pharmacologists (13th APFP) will be held on 1st to 3rd February 2016 in Bangkok, Thailand in conjunction with 38th Meeting of the Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand. The Congress will take place at Berkeley Hotel Pratunam, in the smallest of the world class metropolis. Drug  Read More

The 37th Congress on Pharmacology of Thailand

“Genomics medicine and novel cancer therapy: challenges and opportunities”Organized by The Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand and Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani UniversityDate : 28 – 30 May 2015Venue : Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani   

Annual fire drills 2015

All department staff and students were enrolled the workshop “fire safety equipment, drills and training”on 6 May 2015.  

Songkran Festival 2015

All department staff and students got involved in the traditional Thai Songkran festival on 8 April 2015.Students were participated in Thai Luk Thung contest.

Annual Department Merit 2015

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม “ทำบุญภาควิชา ประจำปี พ.ศ. 2558” เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง Pr 501 โดยได้นิมนต์อัยเยภิกขุนี 4 รูป และอัยเยสิกขมานา 2 รูป จาก พุทธจตุปาริสาอุทยาน พุทธมณฑลสาย 5 นครปฐม

New Year’s Party 2015

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาเภสัชวิทยา ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง Pr 501 และร่วมจับฉลากของขวัญปีใหม่