5 April, 2024 Songkran Festival 2024

5 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564คณาจารย์และบุคลากร ภาควิชาเภสัชวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567“สุขสันต์วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย เดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกท่านนะคะ🤩”April 5 2024 Faculty of Science, Mahidol UniversityThe cultural event Songkran Festival 2024our staff has participated in the event.“Happy Songkran Day or Thai New Year’s national holiday!🥳 “

Congratulations!

Congratulations! ภาควิชาเภสัชวิทยา ขอแสดงความยินดี กับ 1) รศ.ดร.ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์  ได้รับรางวัล”คนดี ศรีมหิดล” ประเภทอาจารย์ (ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์) 2) รศ.ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส ได้รับรางวัล “ผู้มีผลงานการประดิษฐ์ ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร สารไวแสงผสมเพื่อการบำบัดโฟโตไดนามิก (Photodynamic therapy) 3.) ดร.นพ.สมชาย ญาณโรจนะ ได้รับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2567 4) ผศ.ดร.สพญ.สุธาริณี ลิขิตนุกูล ได้รับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2567 ในงานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ  Read More

Nov 28,2023 : ASCEPT 2023 Annual Scientific Meeting (ASM)

Associate Professor Dr. Ruedee Hemstapat, affiliated with the Department of Pharmacology, Faculty of Science, Mahidol University, led doctoral students to participate in the ASCEPT 2023 Annual Scientific Meeting (ASM) held from November 20-23, 2023, at the International Convention Centre in Sydney, Australia. The students presented their research findings in the form of posters, as follows:  Read More

Aug 3-4,2023 : AUN-QA 2023

ภาควิชาขอขอบคุณผู้ใช้งานบัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชา/ คณะวิทยาศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมมืออย่างดียิ่ง มา ณ โอกาสนี้

19 Dec, 2022 Pharmacology Research Day 2022

Dear all staff and students, Department of Pharmacology kindly invites everyone to join Pharmacology Research Day, Academic Year 2022 on Dec 19,2022 between 9.30 to 11.30 am (Present 10 mins + Q&A 5 mins) R503 (R building, Faculty of Science, Mahidol University You’re all welcome! Thank you.  

12-13 December 2022: Orientation activities & field trip 2022

โครงการประชุมเสวนาการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ภาควิชาเภสัชวิทยา ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี– ชมพิพิธภัณฑ์สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา– เสวนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนหลักสูตรฯ– เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

8 April, 2021 Songkran Festival 2021

8 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 คณาจารย์และบุคลากร ภาควิชาเภสัชวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2564 “สุขสันต์วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย เดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกท่านนะคะ🤩” April 8 2021 Faculty of Science, Mahidol University The cultural event Songkran Festival 2021 our staff has participated in the event. “Happy Songkran Day or Thai New Year’s national holiday!🥳 “

Dec 4, 2020: พิธีถวายสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณาจารย์และบุคลากร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมงาน พิธีถวายสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ซึ่งจัดงานโดย งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์

Sep 2-3, 2020: การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ระพีวรรณ เศรษฐคมกุล นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเภสัชวิทยา (นานาชาติ) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชมเชยการนำเสนอผลงาน แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 กลุ่มผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักศึกษาหลังปริญญา (Academics) เรื่อง ฤทธิ์เหนี่ยวนำให้เกิดการตายแบบ apoptosis และยับยั้งการแบ่งตัวของสารสกัด ethyl acetate ของสาหร่ายสีแดง Halymenia durvillei ต่อเซลล์มะเร็งเต้านม MDA-MB-231 ชนิด triple negative ในหลอดทดลองที่ห้องประชุมฟินิกซ์ 1 – 6 ในงานมหกรรมสมุนไพรไทย ณ. ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

Aug 26-28, 2020: ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 28

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2563 “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 🎉 ขอแสดงความยินกับ น.ส. ฤดีมาศ ยุบลพันธุ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรเภสัชวิทยา (นานาชาติ) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยวาจา สาขา Current Research and Innovation on Diseases เรื่อง ความเป็นพิษของนิกเกิลต่อเซลล์แอสโทรไซส์: การศึกษาการสะสม การตายแบบ apoptosis และ autophagy และกลไกที่เกี่ยวข้อง และในการประชุมฯ นี้ น.ส. ระพีวรรณ  Read More

Nov 1-2, 2019: MU-Open House

ภาควิชาเภสัชวิทยา ร่วมจัดกิจกรรม Mahidol Open house เพื่อเปิดโอกาสน้องๆ นักเรียนมัธยม และผู้สนใจ เยี่ยมชมนิทรรศการ และร่วมทำปฏิบัติการการวัดสารต้านอนุมูลอิสระในสารตัวอย่าง ในงาน มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562 วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณอาคารวิทยาศาสตร์ 3 มหวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Oct 21, 2019: ฉลองครบรอบ 61 ปี งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ พิธีสักการะรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสต ร์จัดปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 25 “AI is all around” ปัญญาประดิษฐ์กับการเปลี่ยนแปลงของวงการวิทยาศาสตร์และการศึกษา สอดรับการเปลี่ยนแปลงและความตื่นตัวของสังคมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence (AI) ที่เข้ามามีบทบาทอย่างโดดเด่นในภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการลงทุน เทคโนโลยีและการสื่อสาร พลังงานและทรัพยากร การขนส่งและโลจิสติก สุขภาพ การท่องเที่ยว การขายปลีก การให้บริการต่างๆ รวมถึงด้านการศึกษา ฯลฯ โดยการปาฐกถาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นองค์ปาถก ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 –11.45 น. ณ ห้อง L-01 อาคารบรรยายรวม ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ ภาพกิจกรรม และ https://www.facebook.com/MahidolSC  Read More

Oct 1, 2019: Special Lecture on Marijauna

The Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand co-hosted with Department of Pharmacology, Faculty of Science, Mahidol University to hold a special lecture on “Update pharmacology of marijuana: From fact to clinical practice” by Assoc. Prof. Chuthamanee Suthisisang. The lecture was on October 1, 2019 from 9 – 10 am at room K102, Faculty of Science,  Read More

Aug 17, 2019: National Science and Technology Fair

ภาควิชาเภสัชวิทยาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ฮอลล์ 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 โดยภาควิชาเภสัชวิทยานำเสนอความรู้ประโยชน์ของสมุนไพรและสาธิตการทำสบู่สมุนไพร ชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ shorturl.at/fvN34    

ICCP450 2019

Ajarn Dr.Porntipa Korprasertthaworn attended and presented a poster in the 21st International Conference on Cytochrome P450: Biochemistry and Biophysics. The conference was held at the University of Queensland, Brisbane, from 23 – 27 June 2019. The travel grant was supported by Research Fund for DPST Graduate with First Placement and Department of Pharmacology, Faculty of Science, Mahidol  Read More

Apr 1, 2019: Special Seminar

Department of Pharmacology co-hosted with Australian Embassy in Thailand and The Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand to held the special seminar “The prediction of ADME parameters in drug discovery and preclinical drug development using in vitro and in silico approaches” by Professor John O. Miners from Flinders University, Australia on April 1, 2019 from  Read More

Sport Day 2018 and MUSC New Year’s Party

บุคลากรและนักศึกษาภาควิชาเภสัชวิทยาร่วมแข่งขันกีฬา กีฬาฮาเฮ เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างภาควิชาและหน่วยงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MUSC Open House 2018

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาเภสัชวิทยาร่วมกิจกรรม MUSC Open House วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยจัดแสดงโปสเตอร์ให้ความรู้ และกิจกรรมทดสอบ antioxidant activity

Extra-campus trip 2018

New Student Orientation and Relationships between Faculty, Staff, Students and Alumni (23-24 September 2018) at Defence Energy and Petroleum Training Center (Rayong)

Commencement ceremony 2018

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) และบัณฑิตใหม่ทุก ๆ ท่าน

WCP 2018

Assist. Prof. Pornpun Vivithanaporn, Miss Reudeemars Yubolphan (Ph.D. student) and Miss Ruenruthai Kaeopu (M.Sc. student) attended The 18th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (WCP2018) “Pharmacology for the Future” during July 1 – 6, 2018 at the Kyoto International Conference Center, Kyoto, Japan. Assist. Prof. Pornpun Vivithanaporn and Miss Ruenruthai Kaeopu presented posters on  Read More

ASIATOX2018

Ajarn Dr. Porntipa Korprasertthaworn and Miss Reudeemars Yubolphan (Ph.D. student) attended The 8th International Congress of Asian Society of Toxicology “Asian Wisdom in Toxicology for the Global Benefit” during June 17 – 20, 2018 at the Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya,Thailand. Miss Reudeemars Yubolphan presented her research in oral presentation session on June 19, 2018.  Read More

5oth Anniversary Pharmacology

เนื่องในโอกาสครบรอบ  50 ปี ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์น้องพี่ ครูอาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน วันที่ 26 เมษายน 2561 ณ อาคารประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ติดตามรูปบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1vqtSnaPyAfw5YQVGC1HSr1qqDOnAp1fg และ https://drive.google.com/drive/folders/1KzHpFUACSgMEf99zvz-aiALnfq-TVYLl

Innovation in Pharmacology

เนื่องด้วยครบรอบ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และครบรอบ 50 ปี ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40 “Innovation in Pharmacology” ระหว่างวันที่ 26-28  เมษายน  2561  ห้องบรรยายรวม L01 ตึกกลม

Congratulations

Congratulations! ขอแสดงความยินดี กับ 1) ผศ.ดร.ภญ. พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ อาจารย์ของภาควิชาเภสัชวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยวาจา สาขา Medical Science Symposium 2) Miss Qian Chen นักศึกษาสาขาวิชาเภสัชวิทยา ระดับปริญญาโท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ สาขา นวัตกรรมด้านโรค 3) น.ส. รื่นฤทัย แก้วปึ นักศึกษาสาขาวิชาเภสัชวิทยา ระดับปริญญาโท ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 26 Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0 จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค  Read More

AUN-QA2018 International Conference

Lecturer Dr. Porntipa Korprasertthaworn attended AUN-QA2018 International Conference during 26-27 March 2018 at Dusit Thani Hotel, Bangkok. The theme of the conference was QA in higher education for SDGs: converging global aspiration with national realities. The conference was hosted by Mahidol University and co-hosted by Office of Higher Education Commission, Minister of Education, Thailand.