Congratulations

Congratulations!

ขอแสดงความยินดี กับ

1) ผศ.ดร.ภญ. พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ อาจารย์ของภาควิชาเภสัชวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยวาจา สาขา Medical Science Symposium
2) Miss Qian Chen นักศึกษาสาขาวิชาเภสัชวิทยา ระดับปริญญาโท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ สาขา นวัตกรรมด้านโรค
3) น.ส. รื่นฤทัย แก้วปึ นักศึกษาสาขาวิชาเภสัชวิทยา ระดับปริญญาโท ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 26 Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0 จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

Posted in Activities.