12-13 December 2022: Orientation activities & field trip 2022

โครงการประชุมเสวนาการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ภาควิชาเภสัชวิทยา ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
– ชมพิพิธภัณฑ์สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
– เสวนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนหลักสูตรฯ
– เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Posted in Activities.