Aug 3-4,2023 : AUN-QA 2023

ภาควิชาขอขอบคุณผู้ใช้งานบัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชา/ คณะวิทยาศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมมืออย่างดียิ่ง มา ณ โอกาสนี้

Posted in Activities.