Congratulations

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) และบัณฑิตใหม่ทุก ๆ ท่าน

WCP 2018

  18th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (WCP2018) Assist. Prof. Pornpun Vivithanaporn, Miss Reudeemars Yubolphan (Ph.D. student) and Miss Ruenruthai Kaeopu (M.Sc. student) attended The 18th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (WCP2018) “Pharmacology for the Future” during July 1 – 6, 2018 at the Kyoto International Conference Center, Kyoto, Japan. Assist.  Read More

ASIATOX2018

Ajarn Dr. Porntipa Korprasertthaworn and Miss Reudeemars Yubolphan (Ph.D. student) attended The 8th International Congress of Asian Society of Toxicology “Asian Wisdom in Toxicology for the Global Benefit” during June 17 – 20, 2018 at the Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya,Thailand. Miss Reudeemars Yubolphan presented her research in oral presentation session on June 19, 2018.  Read More

Innovation in Pharmacology

เนื่องด้วยครบรอบ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และครบรอบ 50 ปี ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40 “Innovation in Pharmacology” ระหว่างวันที่ 26-28  เมษายน  2561  ห้องบรรยายรวม L01 ตึกกลม

Congratulations

Congratulations! ขอแสดงความยินดี กับ 1) ผศ.ดร.ภญ. พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ อาจารย์ของภาควิชาเภสัชวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยวาจา สาขา Medical Science Symposium 2) Miss Qian Chen นักศึกษาสาขาวิชาเภสัชวิทยา ระดับปริญญาโท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ สาขา นวัตกรรมด้านโรค 3) น.ส. รื่นฤทัย แก้วปึ นักศึกษาสาขาวิชาเภสัชวิทยา ระดับปริญญาโท ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 26 Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0 จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค  Read More

AUN-QA2018 International Conference

Lecturer Dr. Porntipa Korprasertthaworn attended AUN-QA2018 International Conference during 26-27 March 2018 at Dusit Thani Hotel, Bangkok. The theme of the conference was QA in higher education for SDGs: converging global aspiration with national realities. The conference was hosted by Mahidol University and co-hosted by Office of Higher Education Commission, Minister of Education, Thailand.

MUSC Team Building 2018

คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาเภสัชวิทยาเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการ “ตามรอยพระบาท: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต้นแบบพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.รื่นฤทัย แก้วปึ

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.รื่นฤทัย แก้วปึ นักศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ภญ. พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรแก่ผู้รับทุน แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ Convention Hall @ Rama Garden Hotel

Visitation from staff and students at Faculty of Natural Science, Dankook University, Korea

Visitation from staff and students at Faculty of Natural Science, Dankook University, Korea – Meeting with chairperson (Assoc. Prof. Darawan Pinthong) – Visit cell culture’s laboratory (Assist. Prof. Pornpun Vivithanaporn) – Visit Laboratory for nitric oxide and malaria research (Assoc. Prof. Nathawut Sibmooh) – Visit Laboratory for iron and free radical research (Assoc. Prof. Noppawan  Read More

กิจกรรมสร้างฝายที่จังหวัดกาญจนบุรี 23-25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 อาจารย์และบุคลากรภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์การ และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน) ของคณะวิทยาศาสตร์ “กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บ้านองจุ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก บุคลากร คณะวิทย์ ม.มหิดล, วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน จ.กาญจนบุรี, บริษัท KSL, กอ.รมน.จ.กาญจนบุรี, นักเรียนจากโรงเรียนวัดถ้ำองจุ, กศน.ศรีสวัสดิ์, กู้ภัยฯเจาะเหลาะ และจิตอาสาทุกๆ ท่าน ที่มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างฝายให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีในเวลาอันรวดเร็ว

SimCYP Workshop in Busan (11-15 December 2017)

Lecture Dr. Porntipa Korprasertthaworn attended SimCYP Workshop “Model-informed drug development: Incorporating population variability into mechanistic prediction of PK and modeling PK/PD during December 11-15, 2017 in Busan, Korea. The travel grant was supported by Department of Pharmacology, Faculty of Science, Mahidol University.

Extra-Campus Trip 2017

Developing of Curriculum of Pharmacology Program and New Student Orientation Meeting Academic Year 2017 (B.E. 2560) August 5 – 6, 2017 at Maikaew Damnoen Resort, Ratchaburi Province  

Special Seminar on June 21, 2017

Special seminar “Detection and inhibition for lipid-derived radicals” by Prof. Dr. Ken-Ichi Yamada from Kyushu University, Japan; on June 21, 2017 from 10 am to 12 pm.

Annual Fire Evacuation Drill 2017

Fire evacuation drill on June 16, 2017. The staff and students from Pre-Clinic building assembled in front of Chalermprakiet building and those who were from Biology building assembled at the yard closed to Chemistry building.

Thai Pharmacol Meeting 2017

The 39th Pharmacological and Therapeutic Society Meeting  18-19 May 2017 at Bangsean Heritage Hotel, Chonburi Workshop: Zebrafish in Experimental Pharmacology 20 May 2017 at Faculty of Pharmacy, Burapa University

Annual Department Merit 2016

ภาควิชาเภสัชวิทยา ทำปุญญภาควิชา ประจำปีมหาพุทธปรินิพพาน ๒๕๕๙ โดยอาราธนาภิกขุสงฆ์ ๔ รูป ภิกขุณีสงฆ์ ๕ รูป ฉันภัตตาหารและเจริฐธัมมตามติปิฎกะ วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

Songkran Festival 2016

Mrs. Supasorn Kaewsri, a general service officer, was a representative of Pharmacology Department in Miss Songkran contest 

Special Seminars on February 4, 2016

“Translational research of Alzheimer’s disease drugs acting on calmodulin kinase II” By Professor Kohji Fukunaga,  Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tohoku University, Japan and  “Beta-adrenoceptor determinants of contractility in human heart: Fundamental properites and therapeutic implications” By  Associate Professor Peter Molenaar Queensland University of Technology, Australia

APFP2016

The 13th Asia Pacific Federation of Pharmacologist (APFP) Meeting Theme: “New Paradigms in Pharmacology for Global Health” Date: 1st – 3rd February 2016 Venue: The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand

Special seminar on December 2, 2015

Assoc. Prof. Tamaki Okabayashi, Miyasaki University, Japan Title: Development of new immunochromatographic diagnosis kit for chikungunya virus antigen detection Venue: Pr501 Time: 1.30-3.00 pm  

Staff Retirement 2015

ภาควิชาเภสัชวิทยาได้จัดงานทำปุญเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  “รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศุภวิไล” ในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องพีอาร์ ๕๐๑ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้อาราธนาอัยเย (ภิกขุนี, สิกขมานา) จาก พุทธจตุปาริสาอุทยาน จำนวน ๘ รูป เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. นิมนต์อัยเยปิณฑปาต ณ ตึกพีอาร์ ชั้น ๕ ณ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดลหลังจากปิณฑปาตเสร็จนิมนต์ท่านรับพิจารณาอาหารต่อ “ปณีตํ ขาทนียํ โภชนียํ สหสฺถา ปฏิคเหตฺวา” หลังจากฉัน..เสร็จในช่วงเช้า เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. เริ่มเจริญธัมมตามพระไตรปิฎกคร่าวๆ ดังนี้- โยโว อานนฺท – มหาอภิวาท – กราบปหานวิจิกิจฉา – โพธิกถา – วิปากจิตฺต  Read More

อบรมความรู้เรื่องจีวรในพุทธสาสนา

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับอนุมัติจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้จัดโครงการตามข้อตกลงการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการจัดอบรมความรู้ในทางพุทธสาสนาที่ถูกต้องตามคำสอนของอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “ความรู้เรื่องจีวรในพุทธสาสนา” เมื่อวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ พุทธจตุปาริสาอุทยาน อ. พุทธมณฑล สาย ๕ จ. นครปฐม แก่ คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท-เอก บุคลากร ของภาควิชาฯ และบุคคลทั่วไป จำนวน ๑๖ คน โดยมี ภิกขุ (ภันเต) ภิกขุนี (อัยเย) ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ กะ – ตัด – เย็บ – ย้อม จีวร ตามพระวินัยของพระพุทธเจ้า..สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

Special seminar on August 13, 2015

Dr. Axel Schlagenhauf, Medical University of Graz (Austria) Title: Platelet peculiarities in he new born Venue: Pr501 Time: 2.00-3.00 pm

Orientation for new graduate students 2015

The Department of Pharmacology hold an orientation event for new graduate students on July 2, 2015.Staff and students had lunch together followed by welcome speech and course introduction.

The 37th Congress on Pharmacology of Thailand

“Genomics medicine and novel cancer therapy: challenges and opportunities” Organized by The Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand and Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University Date : 28 – 30 May 2015 Venue : Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani      

Annual fire drills 2015

All department staff and students were enrolled the workshop “fire safety equipment, drills and training” on 6 May 2015.   

Songkran Festival 2015

All department staff and students got involved in the traditional Thai Songkran festival on 8 April 2015. Students were participated in Thai Luk Thung contest.

Annual Department Merit 2015

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม “ทำบุญภาควิชา ประจำปี พ.ศ. 2558” เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง Pr 501 โดยได้นิมนต์อัยเยภิกขุนี 4 รูป และอัยเยสิกขมานา 2 รูป จาก พุทธจตุปาริสาอุทยาน พุทธมณฑลสาย 5 นครปฐม

New Year’s Party 2015

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาเภสัชวิทยา ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง Pr 501 และร่วมจับฉลากของขวัญปีใหม่