2016/2559 ID (รหัสนักศึกษา) Name-Surname (ชื่อ-สกุล) Workplace (ที่ทำงาน) 5538746 SCPM/D MR. SADEEP MEDHASI (เนปาล) อาจารย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 5438155 SCPM/D นาง พรรณนารี ภิรมย์ไกรภักดิ์ MRS. PANNAREE PIROMKRAIPAK ธุรกิจส่วนตัว 5237006 SCPM/D น.ส. ฐิติพร ทับทิมทอง MISS THITIPORN THAPTIMTHONG นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 ซอยติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 5038631 SCPM/D น.ส.  Read More

Special Seminar

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ หัวข้อเรื่อง Exploring novel oxidized phospholipids to elucidate an exhaustive understanding of their function in lipid peroxidation-related diseases วิทยากร โดย Assistant Professor Dr. Mirinthorn Jutanom Department of Molecular Pathobiology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ตึก R ห้อง R503   

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ หัวข้อเรื่อง Exploring novel oxidized phospholipids to elucidate an exhaustive understanding of their function in lipid peroxidation-related diseases วิทยากร โดย Assistant Professor Dr. Mirinthorn Jutanom Department of Molecular Pathobiology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ตึก R ห้อง R503 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ รศ.  Read More

5 April, 2024 Songkran Festival 2024

5 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564คณาจารย์และบุคลากร ภาควิชาเภสัชวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567“สุขสันต์วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย เดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกท่านนะคะ🤩”April 5 2024 Faculty of Science, Mahidol UniversityThe cultural event Songkran Festival 2024our staff has participated in the event.“Happy Songkran Day or Thai New Year’s national holiday!🥳 “

ภาควิชาเภสัชวิทยา ขอแสดงความยินดี

ภาควิชาเภสัชวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สพญ.สุธาริณี ลิขิตนุกูล เนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเภสัชวิทยา ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 601 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

Congratulations!

Congratulations! ภาควิชาเภสัชวิทยา ขอแสดงความยินดี กับ 1) รศ.ดร.ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์  ได้รับรางวัล”คนดี ศรีมหิดล” ประเภทอาจารย์ (ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์) 2) รศ.ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส ได้รับรางวัล “ผู้มีผลงานการประดิษฐ์ ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร สารไวแสงผสมเพื่อการบำบัดโฟโตไดนามิก (Photodynamic therapy) 3.) ดร.นพ.สมชาย ญาณโรจนะ ได้รับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2567 4) ผศ.ดร.สพญ.สุธาริณี ลิขิตนุกูล ได้รับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2567 ในงานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ  Read More

2023

International Journal Publications Year 2023 Anantachoke N, Duangrat R, Sutthiphatkul T, Ochaikul D, Mangmool S*. Kombucha beverages produced from fruits, vegetables, and plants: A review on their pharmacological activities and health benefits. Foods 2023 May;12(9):1818. Source Type: Journals / Doc.Type: Review Gold OA Department: Pharmacology Author’s Status: Academic Staff, Ph.D. Student Journal Name: Foods / Publisher: MDPI  Read More

คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2567

ผู้ปฏบัติงานภาควิชาเภสัชวิทยา อบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (อบรมภาคทฤษฎี เวลา 08.30 – 12.00 น. เเละอบรมภาคปฏิบัติ เวลา 13.00 – 16.30 น.) ณ ห้อง L01

Dec 18, Pharmacology Research Day 2023

Department of Pharmacology kindly invites everyone to join Pharmacology Research Day, Academic Year 2023 on Dec 18,2023 between 9.00 to 14.00 (Present 15 mins + Q&A 5 mins) หลักสูตรเภสัชวิทยา (นานาชาติ) ขอเชิญร่วมกิจกรรม Pharmacology Research Day Academic Year 2023 ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 – 14.00 น. (Present 15 mins + Q&A 5 mins) 📍 R502  Read More

Nov 28,2023 : ASCEPT 2023 Annual Scientific Meeting (ASM)

Associate Professor Dr. Ruedee Hemstapat, affiliated with the Department of Pharmacology, Faculty of Science, Mahidol University, led doctoral students to participate in the ASCEPT 2023 Annual Scientific Meeting (ASM) held from November 20-23, 2023, at the International Convention Centre in Sydney, Australia. The students presented their research findings in the form of posters, as follows:  Read More

Aug 3-4,2023 : AUN-QA 2023

ภาควิชาขอขอบคุณผู้ใช้งานบัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชา/ คณะวิทยาศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมมืออย่างดียิ่ง มา ณ โอกาสนี้

2023/2566

Back >> ID (รหัสนักศึกษา) Name (ชื่อ-สกุล) Workplace (ที่ทำงาน)  6236293 SCPM/M MISS PUNTITA ANUTAGERNGKUN(สพ.ญ. ปัณฑิตา อนุเถกิงกุล) กรมประมง

2022/2565

Back >> ID (รหัสนักศึกษา) Name (ชื่อ-สกุล) Workplace (ที่ทำงาน) 6236293 SCPM/M   MISS KULTASNIM KADO   (น.ส. กุลตัสนีม  กะโด) ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาควิชา Applied Biological Sciences: Environmental health สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 6036495 SCPM/D MISS KARNSASIN SEANOON   (น.ส. กานต์ศศิน  เศียรอุ่น) THE PATHOGENIC MECHANISM UNDERLYING SELECTIVE DISRUPTION OF TISSUE FACTOR PATHWAY INHIBITOR-BINDING EXOSITES ON FACTOR VII 5938745 SCPM/D MISS ORADA SRIWATANANUKULKIT  Read More

2021/2654

Back >> 2021/2564 ID (รหัสนักศึกษา) Name (ชื่อ-สกุล) Workplace (ที่ทำงาน) 5937566 SCPM/D MISS RUHAINEE TOHKAYOMATEE (น.ส. รูฮัยนี โตะกายอมาตี) อาจารย์ สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

2021/2654

Back >> 2021/2564 ID (รหัสนักศึกษา) Name (ชื่อ-สกุล) Workplace (ที่ทำงาน) 5937566 SCPM/D MISS RUHAINEE TOHKAYOMATEE (น.ส. รูฮัยนี โตะกายอมาตี) อาจารย์ สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

2021/2564

ID (รหัสนักศึกษา) Name (ชื่อ-สกุล) Workplace (ที่ทำงาน) 5937566 SCPM/D   MISS RUHAINEE TOHKAYOMATEE (น.ส. รูฮัยนี โตะกายอมาตี) อาจารย์ สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

April 28, 2023 :ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการภายในคณะวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL 2565

ภาควิชาเภสัชวิทยาขอแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการภายในคณะวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รศ. ดร.ฤดี เหมสถาปัตย์ ห้องปฏิบัติการ Pre-Clinical Animal Models Laboratory (Pr 503) ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/COSHEMMU/videos/626473212288434https://science.mahidol.ac.th/news/apr65-28/

ประชาสัมพันธ์: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1KYw3UTt9dAEvLlGGFR-mdmLdwksAeAPX?fbclid=IwAR2G51_gG9oYe3iJbZTS9gwWTsAJ_EVepLgqk-W68fbGxIGxi_TbxrruSrk  

19 Dec, 2022 Pharmacology Research Day 2022

Dear all staff and students, Department of Pharmacology kindly invites everyone to join Pharmacology Research Day, Academic Year 2022 on Dec 19,2022 between 9.30 to 11.30 am (Present 10 mins + Q&A 5 mins) R503 (R building, Faculty of Science, Mahidol University You’re all welcome! Thank you.  

12-13 December 2022: Orientation activities & field trip 2022

โครงการประชุมเสวนาการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ภาควิชาเภสัชวิทยา ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี– ชมพิพิธภัณฑ์สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา– เสวนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนหลักสูตรฯ– เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

04 Aug,2022 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์] ภาควิชาเภสัชวิทยา

ประกาศ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์ข้างล่าง https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruit…/user/job/view.php… หรือสอบถามโทร 022015013

July 21,2022 : บรรยากาศการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2565

บรรยากาศการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ภาควิชาเภสัชวิทยาขอขอบคุณคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาเภสัชวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ รศ.ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา) ผศ.ดร. นพพร จงกมลวิวัฒน์ (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์)

June 1, 2022 :ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการภายในคณะวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL

ภาควิชาเภสัชวิทยาขอแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการภายในคณะวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1) ศ.ดร.ศุภโชค มั่งมูล ห้องปฏิบัติการ Laboratory for Cardiovascular Pharmacology (B511) 2) ผศ.ดร. พรทิพา กอประเสริฐถาวร ห้องปฏิบัติการ Drug Metabolism (Pr521) ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : https://science.mahidol.ac.th/news/apr65-28/

March 29, 2022 : พลิกโฉมและเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย ด้วยงานวิจัยทางเภสัชวิทยา

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ Innovation for change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส “พลิกโฉมและเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย ด้วยงานวิจัยทางเภสัชวิทยา”   Highlight Topics – ประโยชน์ของฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ การลดระดับไขมันในเลือด เป็นต้น – แหล่งข้อมูลการสืบค้นข้อมูลและงานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร – การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาจากหลอดทดลอง ในเซลล์ ในสัตว์ทดลอง และในมนุษย์ – ร่วมพูดคุยกับทีมวิทยากรในด้านของฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ที่อาจสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ  วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 (ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM) เวลา 9.30 – 12.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://int.mahidol.ac.th/innovation_for_change_herb/ สัมมนาฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย * ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 24 มีนาคม 2565

Jan 25, 2022 : Special seminar by Ukrit Angkawinitwong

Department of Pharmacology, Faculty of Science, Mahidol University, cordially invite you to join our special seminar “Overcoming barriers of turning sciences into patient’s benefit” By Ukrit Angkawinitwong (Bsc Pharm, MSc, PhD, PGCert Law), Life Science Innovation Manager: Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust on Tuesday 25th January 2022 at 1:00 pm (Bangkok time) Join  Read More

Congratulations! to Assoc. Prof. Dr. Supachoke Mangmool for being appointed as “Professor”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรศุภโชค มั่งมูล (ภาควิชาเภสัชวิทยา) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาวิชาเภสัชวิทยา Congratulations! to Assoc. Prof. Dr. Supachoke Mangmool (Department of Pharmocology) for being appointed as “Professor”

2020/2563

Back >> ID (รหัสนักศึกษา) Name (ชื่อ-สกุล) Workplace (ที่ทำงาน) 5938769 SCPM/D MISS RUEDEEMARS YUBOLPHAN(น.ส. ฤดีมาศ ยุบลพันธุ์) อาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6136616 SCPM/M MISS RAPEEWAN SETTACOMKUL(น.ส. ระพีวรรณ เศรษฐคมกุล) ผู้ช่วยวิจัยสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 6136617 SCPM/M MISS ONANONG KONGJORNRAK(น.ส. อรอนงค์ คงจรรักษ์) ครูประจำการวิชาชีววิทยาโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฏร์ธานี 6136172 SCPM/M MR. PEERAKARN WISITWONG(นาย พีรกานต์ วิสิทธิ์วงษ์)

8 April, 2021 Songkran Festival 2021

8 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 คณาจารย์และบุคลากร ภาควิชาเภสัชวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2564 “สุขสันต์วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย เดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกท่านนะคะ🤩” April 8 2021 Faculty of Science, Mahidol University The cultural event Songkran Festival 2021 our staff has participated in the event. “Happy Songkran Day or Thai New Year’s national holiday!🥳 “

2020

International Journal Publications Year 2020: Jaisin Y*, Ratanachamnong P, Wongsawatkul O, Watthammawut A, Malaniyom K, Natewong S. Antioxidant and anti-inflammatory effects of piperine on UV-B-irradiated human HaCaT keratinocyte cells. Life Sci 2020 Dec;263:118607. Source Type: Journals / Doc.Type: Article Department: Pharmacology Author’s Status: Supporting Staff Journal Name: Life Sciences / Publisher: Elsevier Indexed in WOS  Read More

2021

International Journal Publications Year 2021:  Bhat N, Nutho B, Vangnai A, Takahashi K, Rungrotmongkol T*. Substrate binding mechanism of glycerophosphodiesterase towards organophosphate pesticides. J Mol Liq 2021 May;329:115526. Source Type: Journals / Doc.Type: Article Department: Pharmacology Author’s Status: Academic Staff Journal Name: Journal of Molecular Liquids / Publisher: Elsevier Indexed in WOS : Impact Factor  Read More

2020

International Journal Publications Year 2020: Chamchoi A, Srihirun S, Paiboonsukwong K, Sriwantana T, Kongkaew P, Fucharoen S, Pattanapanyasat K, Sibmooh N*. Hemoglobin‐bound platelets correlate with the increased platelet activity in hemoglobin E/β‐thalassemia. Int J Lab Hematol 2020 Oct;42(5):518-25. Source Type: Journals / Doc.Type: Article Department: Molecular Medicine Graduate Program / Pharmacology Author’s Status: Adjunct Staff, M.Sc. Student,  Read More

Feb 2, 2021: Pharmacology research day

Department of Pharmacology kindly invites all staffs and students to join Pharmacology Research Day, Academic Year 2020 on February 2,2021 between 9:30 to 13:00 To join Zoom Meeting : https://zoom.us/j/98433404319?pwd=NXArV1gySVNEUmZJck9IZVpqc3NrQT09 Meeting ID : 984 3340 4319

Jan 8, 2021: สัมมนาพิเศษ “From bench to business: how my research shape me into a bioentrepreneur”

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ หัวข้อเรื่อง From bench to business: how my research shape me into a bioentrepreneur วิทยากร โดย เภสัชกร ดร. อุกฤษ อังควินิจวงศ์ (ภบ., MSc, PhD, PgCert Law) Technology Transfer Fellow, LifeArc, UK ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex โดยเข้าร่วมงานผ่านลิ้งค์ Url: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=med9b6c690c40b8390a372dffd642b75a Meeting number: 158 499 2013 Password: scpm12345  Read More

Dec 4, 2020: พิธีถวายสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณาจารย์และบุคลากร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมงาน พิธีถวายสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ซึ่งจัดงานโดย งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์