Aug 10, 2023 เยี่ยมชมโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม

Pharmacology module SCBM Y4 และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาเภสัชวิทยา เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม

Posted in Activities.