ม.มหิดล ติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลก ในสาขาวิชาทางการแพทย์

บริษัท QS (Quacquarelli Symonds) ประกาศผลการจัดอับดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings by Subject 2015 มหาวิทยาลัยมหิดล ติด 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก และเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย ในสาขาการแพทย์ (Medicine) ซึ่งเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยมหิดล สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกของมหาวิทยาลัยไทย

และมหาวิทยาลัยมหิดลยังเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทยในสาขา Biological Science (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) และ Law (กฎหมาย) โดยเฉพาะในสาขา Law (กฎหมาย) นั้น มหาวิทยาลัยมหิดล มีความโดดเด่นในสาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม มีงานวิจัยมากมายที่ทำร่วมกับกระทรวงยุติธรรม อาทิ ความรุนแรงในสังคม ปัญหาผู้ต้องขังหญิง และปัญหาความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทย

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้รับการจัดอันดับเป็นอับดับ 2 ของประเทศไทย ในสาขา Chemistry, Modern Language และ Pharmacy & Pharmacology

http://www.mahidol.ac.th/th/latest_news58/QS2015.html

Posted in News & Events.