July 21,2022 : บรรยากาศการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2565

บรรยากาศการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

ภาควิชาเภสัชวิทยาขอขอบคุณคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาเภสัชวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้แก่

  1. รศ.ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา)
  2. ผศ.ดร. นพพร จงกมลวิวัฒน์ (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์)

Posted in News & Events.