ภาควิชาเภสัชวิทยา ขอแสดงความยินดี

ภาควิชาเภสัชวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สพญ.สุธาริณี ลิขิตนุกูล เนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเภสัชวิทยา ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 601 วันที่ 21 กุมภาพันธ์
2567
Posted in News & Events.