Sep 2-3, 2020: การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ระพีวรรณ เศรษฐคมกุล นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเภสัชวิทยา (นานาชาติ) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชมเชยการนำเสนอผลงาน แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 กลุ่มผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักศึกษาหลังปริญญา (Academics) เรื่อง ฤทธิ์เหนี่ยวนำให้เกิดการตายแบบ apoptosis และยับยั้งการแบ่งตัวของสารสกัด ethyl acetate ของสาหร่ายสีแดง Halymenia durvillei ต่อเซลล์มะเร็งเต้านม MDA-MB-231 ชนิด triple negative ในหลอดทดลอง
ที่ห้องประชุมฟินิกซ์ 1 – 6 ในงานมหกรรมสมุนไพรไทย ณ. ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
Posted in Activities.