การศึกษาการยับยั้งเอนไซม์โปรตีเอสของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 (SARS-CoV-2 main protease) กับอนุพันธ์ของสารแอนโดรกราโฟไลด์จากฟ้าทะลายโจร

Download the PDF file .