Oct 15, 2020: Nobel Prize in Science Cafe Vol.3 “ไวรัสตับอักเสบซี”

วันพฤหัสบดีที่ 15 ต.ค. 2563 นี้ เวลา 11:00 – 12:00 น.
ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
.
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบซี สาเหตุของการเกิดมะเร็งตับ และเรื่องราวการค้นพบโครงสร้างไวรัส​ ซึ่งนำไปสู่การหายารักษาโรคได้สำเร็จ!! ในงานเสวนาพิเศษ NOBEL PRIZE in Science Café Vol.3 ตอน ไวรัสตับอักเสบซี 💉🩺
กับวิทยากรแนวหน้า
– รศ. พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา
– รศ. ดร.วิไล หนุนภักดี เทียนรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี
– รศ. ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
.
ดำเนินรายการโดย
– ผศ. ดร. พญ.พิมทิพย์ สังวรินทะ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Posted in News & Events.