Aug 26-28, 2020: ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 28

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2563 "วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
🎉 ขอแสดงความยินกับ น.ส. ฤดีมาศ ยุบลพันธุ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรเภสัชวิทยา (นานาชาติ) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยวาจา สาขา Current Research and Innovation on Diseases เรื่อง ความเป็นพิษของนิกเกิลต่อเซลล์แอสโทรไซส์: การศึกษาการสะสม การตายแบบ apoptosis และ autophagy และกลไกที่เกี่ยวข้อง
และในการประชุมฯ นี้ น.ส. ระพีวรรณ เศรษฐคมกุล นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้มีโอกาสสร้างเสริมประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง The hexane extract of Halymenia durvillei induced triple-negative breast cancer cells death by apoptosis and ER-stress เป็นครั้งแรกอีกด้วย
โดยมี รศ.ดร.ภญ. พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทั้งสองท่าน

Posted in Activities.