อบรมความรู้เรื่องจีวรในพุทธสาสนา

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับอนุมัติจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้จัดโครงการตามข้อตกลงการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการจัดอบรมความรู้ในทางพุทธสาสนาที่ถูกต้องตามคำสอนของอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “ความรู้เรื่องจีวรในพุทธสาสนา” เมื่อวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ พุทธจตุปาริสาอุทยาน อ. พุทธมณฑล สาย ๕ จ. นครปฐม แก่ คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท-เอก บุคลากร ของภาควิชาฯ และบุคคลทั่วไป จำนวน ๑๖ คน โดยมี ภิกขุ (ภันเต) ภิกขุนี (อัยเย) ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ กะ - ตัด - เย็บ – ย้อม จีวร ตามพระวินัยของพระพุทธเจ้า..สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

Posted in Activities.