ผลงานดีเด่นด้านสาธารณะ ประจำปี 2557

ภาควิชาเภสัชวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุภีนันท์ อัญเชิญ และ รศ.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
ในโอกาสที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลชุดโครงการ Thai Fruit-Functional Fruit ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ผลงานดีเด่นด้านสาธารณะ ประจำปี 2557 จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
(เป็นผลงานวิจัยร่วมใน ชุดโครงการ “คุณค่าผลไม้ไทย”)

SU

NM

Posted in News & Events.